Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ

Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ

Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ

Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ: φωτοβολταικά πανελ Ελλάδα: 5 λόγοι για να εγκαταστήσετε φωτοβολταικό στο σπίτι σας

φωτοβολταικά πανελ: Τα υπέρ…

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν εγκαταστήσετε ηλιακούς συλλέκτες στο σπίτι σας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι οι ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρήματα από τον λογαριασμό ενέργειας σας. Τα φωτοβολταικά πανελ έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, καθώς παράγουν καθαρή, ανανεώσιμη ενέργεια. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι τα συστήματα ηλιακών πάνελ μπορούν να αυξήσουν την αξία του σπιτιού σας.

Υπάρχουν επίσης μερικά μειονεκτήματα στην εγκατάσταση φωτοβολταικών πάνελ. Το αρχικό κόστος ενός συστήματος ηλιακών πάνελ μπορεί να είναι ακριβό. Τα φωτοβολταικά πανελ απαιτούν επίσης τακτική συντήρηση και καθαρισμό για να λειτουργούν σωστά. Επιπλέον, τα φωτοβολταικά πανελ ενδέχεται να μην καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ιδιοκτήτη του σπιτιού σας.

Πριν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε ηλιακούς συλλέκτες, φροντίστε να σταθμίσετε προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά. Τα φωτοβολταικά πανελ μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρήματα και να βοηθήσουν το περιβάλλον, αλλά υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Ο Οδηγός του ΔΕΔΔΗΕ 

Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ /Υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/6351/Β/30.12.2021). Από τη Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ/ΤΟΜΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ.

1 Πού εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα;

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά σε όλη την επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των ΦΒ συστημάτων ανά εγκατάσταση ορίζεται για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα νησιά και την Κρήτη τα 6 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 3 kWp.

2.Πού μπορεί να εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα;

Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015 παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθερών ΦΒ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 του ν. 4067/12, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.

Η ανωτέρω εγκατάσταση των ΦΒ συστημάτων επιτρέπεται εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και σε ειδικότερους όρους δόμησης που ισχύουν για την περιοχή.

Οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να βρίσκονται εντός του ιδίου οικοπέδου, όπου και το κυρίως κτίριο, άλλως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιοι. Διευκρινίζεται ότι για την εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος μπορεί να επιλεγεί οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω χώρους ή και συνδυασμός αυτών.

Επιπλέον επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστήματος επί εδάφους (π.χ. σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου) το οποίο τοποθετείται σε σταθερές βάσεις ή σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης (trackers).

3.Ποιος μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα;

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των ΦΒ συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, τα οποία έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) καθώς και την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα και τα οποία χρησιμοποιούν το κτίριο ως κατοικία τους.

Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή και περισσότερων ΦΒ συστημάτων. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου η οποία αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία αυτών, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

4.Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής ρεύματος Χαμηλής Τάσης οικιακής χρήσης στο όνομα του κυρίου του ΦΒ συστήματος (φυσικού προσώπου) στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με την ΥΑ είναι, μέρος των θερμικών αναγκών του κτιρίου σε ζεστό νερό να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών, κ.λπ.). Επίσης το έργο της εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος να μην έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ).

5.Πως ενημερώνεται ο ΔΕΔΔΗΕ για την πρόθεση εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος καί τι επισυνάπτεται;

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει για την πρόθεσή του να εγκαταστήσει το ΦΒ σύστημα, ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ, υποβάλλοντας αίτημα συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το έντυπο αίτησης του ΔΕΔΔΗΕ. Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη.

6.Ποια διαδικασία ακολουθείται μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης εγκατάστασης του ΦΒ από τον ενδιαφερόμενο;

Η αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εξετάζει τη δυνατότητα σύνδεσης του ΦΒ συστήματος και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά, σε περίπτωση αποδοχής της σύνδεσης τη Σύμβαση Σύνδεσης, στην οποία αναγράφεται το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα έργα σύνδεσης και ο χρόνος υλοποίησης αυτών, ενώ σε περίπτωση απόρριψης της σύνδεσης έγγραφη ενημέρωση για τους λόγους απόρριψης.

Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος από τον ΔΕΔΔΗΕ η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου άρχεται από την ημερομηνία αποστολής της Σύμβασης Σύνδεσης.

7.Πότε υπογράφεται Σύμβαση Σύνδεσης για το ΦΒ σύστημα;

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Σύμβασης Σύνδεσης να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη, να υπογράψει τη Σύμβαση Σύνδεσης και να την αποστείλει στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ ηλεκτρονικά, αλλιώς με την πάροδο των εξήντα (60) ημερών αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου και η προτεινόμενη Σύμβαση Σύνδεσης δεν ισχύει.

Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης ο Παραγωγός υποχρεούται να ενεργοποιήσει τη σύνδεση του ΦΒ συστήματος με το Δίκτυο εντός δώδεκα (12) μηνών εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών εφόσον απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ.

8.Πόσο κοστίζει η σύνδεση του ΦΒ συστήματος με το Δίκτυο;

Το κόστος των έργων σύνδεσης ανέρχεται:

 • σε 400 € πλέον ΦΠΑ, για ΦΒ έως 5 kWp
 • σε 500 € πλέον ΦΠΑ, για ΦΒ άνω των 5 kWp και έως 6 kWp, εφόσον δεν απαιτείται αντικατάσταση του παροχικού καλωδίου
 • σε 800 € πλέον ΦΠΑ, για ΦΒ άνω των 5 kWp και έως 6 kWp, εφόσον απαιτείται αντικατάσταση του παροχικού καλωδίου.

Τα ανωτέρω κόστη είναι τα τυπικά κόστη σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, πέραν της αντικατάστασης του παροχικού καλωδίου.

 1. Σε πόσο χρόνο κατασκευάζονται τα έργα σύνδεσης;

Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει την κατασκευή των έργων σύνδεσης εντός τριάντα (30) ημερών, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου ή εντός τεσσάρων (4) μηνών εφόσον απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης από τον αιτούντα,

10.Πότε υπογράφεται Σύμβαση Συμψηφισμού για το ΦΒ σύστημα;

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού από τον κύριο του ΦΒ συστήματος προς τον Προμηθευτή με τον οποίο έχει Σύμβαση Προμήθειας ως καταναλωτής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

11 Πότε ενεργοποιείται η σύνδεση του ΦΒ συστήματος;

Η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος πραγματοποιείται από την αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται για το στάδιο αυτό εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που απαιτούνται από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ, όπως κατασκευή τυχόν έργου σύνδεσης και διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων της εγκατάστασης για την ασφαλή σύνδεση στο Δίκτυο.

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει Δήλωση Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α’149) όπως ισχύει, εφόσον έχει ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος του προσκομίζοντας τα απαιτούμενα στο στάδιο αυτό δικαιολογητικά, προκειμένου να εξασφαλίσει τη τιμή αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, όπως ισχύει.

Η Δήλωση Ετοιμότητας δύναται να υποβληθεί είτε ταυτόχρονα με την Αίτηση Ενεργοποίησης είτε σε προγενέστερο της Αίτησης Ενεργοποίησης χρόνο.

12.Πώς συνδέεται το ΦΒ σύστημα με το Δίκτυο;

Το ΦΒ σύστημα συνδέεται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης κάνοντας χρήση του ίδιου παροχικού καλωδίου μέσω του οποίου τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις του κτιρίου, σύμφωνα με το σχήμα που ακολουθεί. Για τη σύνδεση του ΦΒ συστήματος εγκαθίσταται ηλεκτρονικός μετρητής ενώ στην υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης αν υπάρχει ηλεκτρομηχανικός μετρητής αντικαθίσταται με ηλεκτρονικό.

Με αυτό τον τρόπο η μέτρηση της παραγόμενης από το ΦΒ σύστημα ενέργειας και η μέτρηση της ενέργειας που καταναλίσκεται από την εγκατάσταση συσχετίζονται και κατ’ ουσία συνιστούν ενιαίο σύνολο και για το λόγο αυτό η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής της ιδιοκτησίας του κυρίου του ΦΒ συστήματος.

13.Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ σύστημα;

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται, δηλ. εφαρμόζεται ο ίδιος κύκλος καταμέτρησης με αυτόν της καταναλισκόμενης ενέργειας. Η πληρωμή όμως της παραγόμενης ενέργειας γίνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος (και όχι στον έναντι λογαριασμό). Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

14.Πώς γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ σύστημα;

Η πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια ΦΒ συστήματος εμφανίζεται στο λογαριασμό ρεύματος του κυρίου του ΦΒ συστήματος. Ουσιαστικά ο λογαριασμός ρεύματος επέχει θέση τιμολογίου αγοράς.

Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κυρίου του ΦΒ συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος.

15.Ποια η διάρκεια της Σύμβασης Συμψηφισμού του ΦΒ συστήματος;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του κυρίου του ΦΒ συστήματος έχει διάρκεια ισχύος είκοσι (20) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος.

16.Πότε λύεται η Σύμβαση Συμψηφισμού;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού λύεται:

– αυτοδικαίως με την παρέλευση του διαστήματος των 20 ετών.

– αυτοδικαίως στη περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 20 ετών διάστημα, με το νέο Προμηθευτή.

– αυτοδικαίως μετά τη λύση της Σύμβασης Προμήθειας ή της Σύμβασης Σύνδεσης.

– μετά από καταγγελία του Προμηθευτή, στην περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης Συμψηφισμού από τον κύριο του ΦΒ συστήματος, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής του, προκειμένου ο αντισυμβαλλόμενος να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (περίοδος αποκατάστασης) και άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας 15 ημερών.

– μετά από καταγγελία του κυρίου του ΦΒ συστήματος χωρίς την επίκληση κάποιου σπουδαίου λόγου, κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου και εντός διαστήματος 15 ημερών από την επίδοση του εγγράφου.

-μετά από καταγγελία του κυρίου του ΦΒ συστήματος, σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ΦΒ συστήματος.

17.Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο έχει εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα και έχει υπογραφεί Σύμβαση Συμψηφισμού, τι προβλέπεται;

Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του κυρίου του ΦΒ συστήματος λόγω μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του στο κτίριο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το ΦΒ σύστημα, ο νέος κύριος, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού.

 1. Μεταβολές στον εξοπλισμό του ΦΒ συστήματος γίνονται δεκτές;

Γίνεται δεκτή η μεταβολή του τύπου ή και του κατασκευαστή των πλαισίων και των αντιστροφέων, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ με επισύναψη των αντιστοίχων τεχνικών εγχειριδίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι από την νέα διαστασιολόγηση του εξοπλισμού αφενός δεν διαφοροποιείται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kWp) του συστήματος πέραν του 3% της αρχικώς δηλωθείσας και αφετέρου δεν υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο από την ΥΑ όριο ισχύος.

19.Αιτήσεις επαύξησης ισχύος ΦΒ συστημάτων γίνονται δεκτές;

 • Αιτήσεις επαύξησης ισχύος για ΦΒ σύστημα πριν την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης για την αρχική αιτούμενη ισχύ λογίζονται ως νέα αιτήματα και εξετάζονται κατά τη χρονική σειρά υποβολής του αιτήματος επαύξησης και αποστέλλεται νέα Σύμβαση Σύνδεσης για την νέα συνολική ισχύ, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος.
 • Αιτήσεις επαύξησης ισχύος για ΦΒ σύστημα μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, λογίζονται ως νέα αιτήματα και εξετάζονται κατά τη χρονική σειρά υποβολής του αιτήματος επαύξησης και αποστέλλεται εκ νέου Σύμβαση Σύνδεσης για την συνολική ισχύ εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, άλλως παραμένει σε ισχύ η αρχική υπογεγραμμένη Σύμβαση Σύνδεσης.
 • Αιτήσεις επαύξησης ισχύος για ΦΒ σύστημα μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης είναι δυνατές μετά την υποβολή νέου αιτήματος και την υπογραφή εκ νέου Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος.

20.Πόσα ΦΒ συστήματα μπορούν να εγκαταστήσουν οι δικαιούχοι του Ειδικού Προγράμματος;

Τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες επιτρέπεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα οσεσδήποτε φορές το επιθυμούν, εφόσον έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του ακινήτου στο οποίο θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απάντηση υπ’αριθμ. 4.

21.Σε περίπτωση συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα;

Στην περίπτωση που το ακίνητο έχουν κατά κυριότητα περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες, (δηλαδή υπάρχει συγκυριότητα), την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορεί να ζητήσει ένας εκ των συγκυρίων, θα πρέπει όμως να προσκομίσει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων συγκυρίων.

 1. Σε περίπτωση που ανήλικο τέκνο έχει την κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτου μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα;

Το ανήλικο τέκνο δεν μπορεί, αλλά μπορούν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, προσκομίζοντας απόφαση Δικαστηρίου, με την οποία τους παρέχεται ειδική άδεια να ζητήσουν στο όνομα και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος, εφόσον τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

 1. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα από ένα εκ των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε τμήμα της ταράτσας του οποίου έχει την αποκλειστική χρήση;

Σε κοινόκτητη ταράτσα που έχει παραχωρηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο η αποκλειστική χρήση τμήματος της ταράτσας σε ένα ή και περισσότερους ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών μπορεί να εγκατασταθεί ένα ΦΒ σύστημα , μετά τη σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών.

 1. Το Ειδικό Πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε εκτός σχεδίου κτιριακές εγκαταστάσεις;

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά σε εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές και οικισμούς, αλλά και σε εκτός σχεδίου περιοχές, αρκεί να τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι λοιπές προϋποθέσεις.

 1. Για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος σε βοηθητικό χώρο κτιρίου όπως αποθήκη ή χώρο στάθμευσης, είναι προϋπόθεση ο χώρος αυτός να ηλεκτροδοτείται;

Δεδομένου ότι η αποθήκη ή ο χώρος στάθμευσης αποτελούν βοηθητικούς χώρους του κυρίως κτιρίου, στο οποίο υπάρχει ενεργή παροχή ρεύματος (με τον αριθμό παροχής της οποίας συσχετίζεται το ΦΒ σύστημα), η εγκατάσταση ΦΒ συστήματος είναι ανεξάρτητη από την ηλεκτροδότηση ή μη του χώρου αυτού

 1. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα σε αγροτική αποθήκη;

Το πεδίο εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία. Συνεπώς δεν μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΦΒ συστήματα σε χώρους που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

 1. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα σε αυθαίρετο κτίσμα;

Η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων πάνω σε κτίρια, επιτρέπεται εφόσον γίνεται στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφιστάμενου κτιρίου. H τοποθέτηση των ανωτέρω συστημάτων επιτρέπεται επίσης σε κτίρια στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, για το χρονικό διάστημα διατήρησής τους και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία. Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη σύνδεσης του κτιρίου με τα κοινωφελή δίκτυα, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση κριτήριο ή αποδεικτικό στοιχείο νομιμότητας.

 1. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα σε παλαιό κτίσμα προ του 1955 για το οποίο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΝΟΚ κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο, αν προϋφίσταται των βασιλικών διαταγμάτων της 9.8.1955. Η υπαγωγή κτιρίου ή τμήματος κτιρίου στην ανωτέρω διάταξη πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται από το οικείο Γραφείο Δόμησης, για την έκδοση της οποίας ενδεχομένως να απαιτείται υποβολή βεβαίωσης παλαιότητας από τον αρμόδιο Δήμο/Φορέα.

 1. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα του Ειδικού Προγράμματος σε ακίνητο που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει σταθμός παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό;

Στο ίδιο ακίνητο απαγορεύεται η συνύπαρξη ΦΒ συστήματος του Ειδικού Προγράμματος και σταθμού παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό που αντιστοιχίζονται στην ίδια εγκατάσταση κατανάλωσης, δηλαδή στον ίδιο αριθμό παροχής.

 1. Ποιος δικαιούται να υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος;

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, η οποία απαιτείται για την ενεργοποίηση του ΦΒ συστήματος, καθώς και της σχετικής τεκμηρίωσης που τη συνοδεύει (σχέδια, περιγραφή μεθόδου αποφυγής νησιδοποίησης, ρυθμίσεις προστασιών κλπ), υπογράφεται από Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς παρεμφερών ειδικοτήτων με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως Μηχανολόγοι, Μηχανικοί κλπ.

 1. Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει μετά τη λειτουργία ο κύριος του ΦΒ συστήματος;

Ο κύριος του ΦΒ συστήματος, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

– Να έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης και τη Σύμβαση Προμήθειας στο όνομα του.

– Να μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του ΦΒ συστήματος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Διαχειριστή Δικτύου και του Προμηθευτή.

– Να μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του ΦΒ συστήματος, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.

– Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του ΦΒ συστήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.

– Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την Σύμβαση Συμψηφισμού.

 1. Είναι δυνατή η εγκατάσταση ΦΒ συστήματος του Ειδικού Προγράμματος σε α) χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων, διατηρητέα κτίρια και β) περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους;

Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος: α) σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια επιτρέπεται μόνο σε ακάλυπτους χώρους

β) σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους επιτρέπεται εφόσον δεν απαγορεύεται η εγκατάστασή τους από τη σχετική νομοθεσία προστασίας και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν οι εγκαταστάσεις με τον περιβάλλοντα χώρο.

Γ ια τις παραπάνω περιπτώσεις χορηγείται έγκριση μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 1. Τι απαιτείται για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου;

Για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και βεβαίωση για την απαλλαγή του ΦΒ συστήματος από την υποχρέωση έκδοσης ΑΕΠΟ και έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ 3149/Β/30.7.2020) ΥΑ, όπου θα προκύπτει π χαρακτηρισμός της γης (γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ή γεωργική γη μη υψηλής παραγωγικότητας ή γη άλλης μορφής πλην γεωργικής).

 1. Σε περίπτωση ακύρωσης του αιτήματος εγκατάστασης ΦΒ συστήματος, επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό;

Σε περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων ακύρωσης σύνδεσης εγκαταστάσεων ΦΒ συστημάτων από τους ενδιαφερόμενους, εφόσον το αίτημα ακύρωσης της σύνδεσης υποβληθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και πριν την κατασκευή εργασιών στην παροχή, επιστρέφεται μέρος του ποσού προκειμένου να ανακτηθούν οι δαπάνες στις οποίες προέβη ο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το στάδιο της ακύρωσης.

Στις περιπτώσεις που το αίτημα ακύρωσης υποβληθεί μετά την κατασκευή της παροχής (ανεξαρτήτως εάν έχει ή όχι τοποθετηθεί ο μετρητής) το καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

 1. Με ποιο τρόπο διεκπεραιώνεται η διαδικασία μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σύνδεσης του ΦΒ συστήματος;

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σύνδεσης του ΦΒ συστήματος, η επικοινωνία (υποβολή/αποστολή απαιτούμενων εγγράφων) μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ενδιαφερόμενου θα γίνεται ηλεκτρονικά.

 

Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ : 5 λόγοι για τους οποίους πρέπει να εγκαταστήσετε ηλιακούς συλλέκτες στο σπίτι σας

1. Οι ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρήματα στους λογαριασμούς ενέργειας.

2. Οι ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να αυξήσουν την αξία του σπιτιού σας.

3. Τα φωτοβολταικά πανελ μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα.

4. Τα φωτοβολταικά πανελ μπορούν να σας προσφέρουν μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

5. Τα φωτοβολταικά πανελ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία του σπιτιού σας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ : Γιατί τα φωτοβολταϊκά έχουν σημασία;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να σκεφτείτε την εγκατάσταση φωτοβολταικών πάνελ στο σπίτι σας. Πρώτα απ ‘όλα, τα φωτοβολταϊκά (PV) μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Η ηλιακή ενέργεια είναι ένας ανανεώσιμος πόρος, που σημαίνει ότι δεν παράγει αέρια θερμοκηπίου ή άλλους ρύπους. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία απελευθερώνουν επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα όταν καίγονται.

Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ : Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ μπορεί επίσης να σας εξοικονομήσει χρήματα στους λογαριασμούς ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια είναι δωρεάν αφού εγκαταστήσετε την αρχική επένδυση των Φ/Β πάνελ. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αντισταθμίσετε το κόστος του φωτοβολταϊκού σας συστήματος με το ποσό των χρημάτων που εξοικονομείτε στους λογαριασμούς ενέργειας. Επιπλέον, πολλές εταιρείες κοινής ωφέλειας προσφέρουν κίνητρα για πελάτες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα. Αυτά τα κίνητρα μπορούν να μειώσουν περαιτέρω το κόστος της ηλιακής ενέργειας.

Τέλος, η εγκατάσταση φωτοβολταικών πάνελ μπορεί να αυξήσει την αξία του σπιτιού σας. Τα σπίτια με φωτοβολταϊκά συστήματα τείνουν να πωλούνται περισσότερο από τα σπίτια χωρίς αυτά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα φωτοβολταικά πανελ γίνονται όλο και πιο δημοφιλή και επιθυμητά, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν τα οφέλη της ηλιακής ενέργειας.

Πώς να επιλέξετε τα σωστά φωτοβολταικά πανελ Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ;

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε ηλιακούς συλλέκτες για το σπίτι σας. Το πρώτο είναι το μέγεθος του πάνελ. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ένα πάνελ που είναι αρκετά μεγάλο για να καλύψει τις ενεργειακές σας ανάγκες. Το δεύτερο είναι η απόδοση του πάνελ. Τα φωτοβολταικά πανελ διατίθενται σε διαφορετικά επίπεδα απόδοσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση, τόσο περισσότερη ισχύς θα παράγει ο πίνακας. Το τρίτο είναι η εγγύηση. Φροντίστε να επιλέξετε ένα πάνελ με καλή εγγύηση, ώστε να είστε καλυμμένοι αν κάτι πάει στραβά.

Αφού λάβετε υπόψη αυτούς τους παράγοντες, μπορείτε να αρχίσετε να εξετάζετε διαφορετικά φωτοβολταικά πανελ και να τα συγκρίνετε. Υπάρχουν πολλά φωτοβολταικά πανελ στην αγορά, επομένως είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας και να βρείτε το κατάλληλο για τις ανάγκες σας.

Ποιος εγκαθιστά τον φωτοβολταικό μου πάνελ- Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ : ;

1. Μόνο πιστοποιημένοι εγκαταστάτες ηλιακού φωτοβολταϊκού θα πρέπει να εγκαθιστούν τον φωτοβολταικό σας πάνελ.

Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία που εγκαθιστά τον φωτοβολταικό σας πάνελ είναι πιστοποιημένη και πιστοποιημένη. Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα κάνουν καλή δουλειά και ότι ο φωτοβολταικός σας πάνελ θα εγκατασταθεί σωστά.

2. Ποια είναι η ποιότητα του ηλιακού πάνελ;
Παράγραφοι: 2. Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε ένα φωτοβολταικό πάνελ υψηλής ποιότητας.

Ένα υψηλής ποιότητας φωτοβολταικό πάνελ θα διαρκέσει περισσότερο και θα είναι πιο αποδοτικό από ένα χαμηλότερης ποιότητας. Είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας για να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε ένα φωτοβολταικό πάνελ καλής ποιότητας.

3. Πόσο θα κοστίσει η εγκατάσταση του ηλιακού πάνελ;
Παράγραφοι: 3. Το κόστος εγκατάστασης θα ποικίλλει ανάλογα με την εταιρεία που θα επιλέξετε και το μέγεθος του σπιτιού σας.

Τα φωτοβολταικά πανελ μπορεί να είναι ακριβά, επομένως είναι σημαντικό να λαμβάνετε προσφορές από πολλές εταιρείες προτού αποφασίσετε ποιο θα χρησιμοποιήσετε. Θέλετε επίσης να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία που επιλέγετε προσφέρει επιλογές χρηματοδότησης, ώστε να μπορείτε να αντέξετε οικονομικά το αρχικό κόστος εγκατάστασης.

Συμπέρασμα – Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ :

Τα φωτοβολταικά πανελ είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομήσετε χρήματα στον λογαριασμό της ενέργειας. Εάν σκέφτεστε ηλιακή ενέργεια για το σπίτι σας, η Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να τις εγκαταστήσετε. Με το ηλιόλουστο κλίμα της, η εγκατάσταση φωτοβολταικών πάνελ στην Ελλάδα μπορεί να σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητές τους και να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επένδυσή σας.

Αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο σύστημα;
Φωτοβολταικα – Ρυθμιστές Φόρτισης Νέας Τεχνολογίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

net metering, μπαταρίες, Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ, net billing

net metering, μπαταρίες, Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ,net billing

net metering, μπαταρίες, Νεα 2022-2023 Φωτοβολταικά σε στέγη- Ερωτήσεις-απαντήσεις ΔΕΔΔΗΕ. Προυποθέσεις στην ένταξη στο νέο προγραμμαπώλησης ρεύματος 2022- 2023 Μπαταρία

Το καλάθι μου
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories